• Strona Główna • O Firmie • Katalog produktów • Usługi • Zapytania • PRACA • Kontakt
 

KOMENTARZE I ARTYKULY

• Mop - Wiadomo co to jest. • Gryzonie - Deratyzacja - procedury • Dojarka przewodowa - Procedura HACCP • Ozon - wytwornice ozonu - ozonatory • ŚRODKI TRANSPORTU - Dezynfekcja • Lodówki - chłodziarki. Przykre zapachy
wiecej… 

Higiena pozyskiwania Mleka Surowego - PROCEDURA

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabrania się kserowania, drukowania, niniejszego opracowania w całości lub części oraz wykorzystywania w jakikolwiek sposób i celach bez zgody PUH SOCHLAND
inż. Kazimierz Górski


HACCP, GMP
Dobra Praktyka Produkcyjna
HIGIENA POZYSKIWANIA MLEKA SUROWEGO
higiena mleka
 

Mycie i dezynfekcja dojarki

Płyny do mycia dojarki

1. Cel procedury: Celem procedury jest przygotowanie dojarki mechanicznej konwiowej, cedzidła, chłodziarki do mleka zbiornikowej, konwi transportowych w taki sposób by jakość mikrobiologiczna pozyskiwanego mleka od zdrowych krów uległa w jak najmniejszym 
zmianom. By zakażenie mikrobiologiczne nie osiągnęło wartości większej niż 10 tys. ogólnej liczby drobnoustrojów w 1 ml. mleka surowego. Równie ważnym celem niniejszej procedury jest optymalizacja kosztów mycia i dezynfekcji oraz jak najmniejsze zużywanie się elementów gumowych i plastikowych,  mających kontakt z mlekiem.

2. Przedmiot procedury:   Procedura określa zasady postępowania zarówno przy walidacji środków chemicznych stosowanych do  utrzymania właściwej higieny, jak i postępowanie ze sprzętem do pozyskiwania, przechowywania i transportu mleka surowego.

3. Zakres stosowania: Procedura dotyczy osób zajmujących się pozyski waniem mleka  surowego w gospodarstwie rolnym, oraz przygotowaniem i konserwacją urządzeń  służących do pozyskiwania i magazynowania mleka.

4. Definicje:
3.1.
Walidacja - Działania mające na celu potwierdzenie w sposob udoku mentowany i zgodny z założeniami, ze procedury, procesy, urządzenia, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.  Ustalenie stopnia trafności, celowości, szkolenia, stosowanych środków chemicznych, materiałów, surowców, stopnia dokładności pomiarów.
3.2. Roztwór roboczy (rozcięczony) - to przygotowany do użycia preparat rozcięńczony wodą pitną do założonego stężenia. Uzyskuje się go poprzez dodanie do wody pitnej koncentratu lub roztworu macierzystego.
3.3. Roztwór nasycony (macierzysty)- roztór w którym ilość substancji rozpuszczonej odpowiada dokładnie rozpuszczalności danej substancji w określonych warunkach temperatury i ciśnienia. Inaczej - roztwór zrównoważony, w którym znajduje się maksymalna ilość substancji rozpuszczonej.  Na przykład dla sody kaustycznej (NaOH).  Jest to maksymalnie stężony roztwór (około 40%) Dalsze dodawanie sody kaustycznej powoduje jej wytrącanie.
3.4. Koncentrat ( roztwór stężony)- roztwór w którym stężenie substancji  rozpuszczonej jest bliskie  lub równe stężeniu odpowiadającemu rozcieńczonej substancji. Preparat w którym ilość substancji aktywnych nie można bardziej zatężyć. 
3.5. Dezynfekcja - W zależności od sytuacji i autora, pod tym pojęciem rozumie się procesy w dość szerokim zakresie. W niniejszej procedurze oznacza niszczenie wszelkich form wegetatywnych drobnoustrojów (bakterie, pleśnie, grzyby).
3.6. Mycie - sanityzacja - to redukcja drobnoustrojów oraz eliminaja zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych.            
3.7. Woda pitna - woda która odpowiada jakości określonej w ostatniej edycji wskazówek WHO dla jakości wody pitnej lub być lepszej jakości.

5. Odpowiedzialność i uprawnienia: Nadzór nad wykonywaniem procedury pełni właściciel gospodarstwa rolnego. Pod jego nieobecność, za   przestrzeganie procedury odpowiadają osoby wymienione w punkcie  7  niniejszej procedury - dokumenty  związane.

6. Zasady postępowania:
6.1. Walidacja środków chemicznych stosowanych do mycia i dezynfekcji urządzeń mających kontakt z mlekiem surowym:  
Warunki jakim powinny odpowiadać chemiczne środki do mycia i dezynfekcji dojarek konwiowych oraz konwi użytkowanych w Polsce:
Aby określić te warunki należy przede wszystkim wziąć pod uwagę materiały z jakich są wykonane przedmioty stykające się z mlekiem.

- guma strzykowa - guma z atestem dopuszczającym do kontaktu z żywnością w tym z
  tłuszczami.
- kolektor - tworzywa sztuczne, guma, z atestem dopuszczającym do kontaktu z żywnością
  wtym z tłuszczami.
- przewód mleczny - PCV z atestem dopuszczającym do kontaktu z żywnością w tym z
  tłuszczami.       
- bańka udojowa - gumowe uszczelki z atestem do kontaktu z żywnością w tym z
  tłuszczami, stal kwasoodporna, stopy aluminium (konwie IMPULSA)
- konwie transportowe - gumowe uszczelki z atestem dopuszczającym do kontaktu z
  żywnością, stal czarna ocynowana, stopy aluminium.
- cedzidła do mleka : stal chromoniklowa, tworzywa sztuczne  z atestem upoważniającym
  do kontaktu z żywnością w tym  tłuszczami, stopu aluminium.
- zbiornik schładzalnika na mleko - stal kwasoodporna. Wszędzie tam, gdzie wykorzystuje
  się przedmioty wykonane z aluminium i jego stopów nie wolno stosować środków
  zasadowych, fake rolex ponieważ tworzą się szkodliwe dla zdrowia konsumentów związki
  chemiczne. Ponadto przedmioty te ulegają korozji i zniszczeniu. To samo dotyczy konwi 
  stalowych ocynowanych.

Wszędzie tam gdzie stosuje się stal kwasoodporną nie wolno stosować środków chemicznych zawierających jony chloru. To oznacza że nie może być stosowany kwas solny (HCl) czy podchloryn sodu (NaOCl2). Substancje te powodują korozję stali kwasoodpornej a podchloryn sodu również przedmiotów wykonanych z aluminium i jego stopów. Nie oznacza to w żadnym wypadku eliminacji przedmiotów wykonanych
ze stali ocynowanej czy stopów aluminium lecz rezygnacji ze stosowania środków chemicznych zawierających substancje alkaliczne lub kwas solny.

W wypadku kwaśnych środków Rolex Replique sole użytych do produkcji preparatów kwasów nie mogą dawać osadów i strąceń, chyba że posiadają dodatki uszlachetniające. Jedynym kwasem którego wszystkie sole są rozpuszczalne w wodzie to kwas azotowy. Kwas ten jest wykorzystywany w mleczarstwie i innych gałęziach przemysłu spożywczego już od XIX wieku. Wymogiem dla stosowanego preparatu są dobre właściwości myjące zarówno w stosunku do tłuszczu jak i do białek mleka. Działanie na szerokie septum mikroorganizmów w niskich stężeniach oraz niskich temperaturach, niska toksyczność, brak zapachu, doskonała rozpuszczalność w wodzie,duża trwałość koncentratu i roztworów
   użytkowych, wysoka tolerancja w stosunku do wody twardej, brak przebarwień poddawanych myciu i dezynfekcji powierzchni,korzystne aspekty ekonomiczne, umożliwienie maksymalne uproszczenie procesu mycia i dezynfekcji bez pogorszenia efektu dezynfekcji.

Przykładem środków chemicznych które nie spełniają powyższych założeń mogą być:  preparat alkaliczny: deklarowany przez producenta skład: 
              NaOH (soda kaustyczna)   5-15%
              NaOCl2 (podchloryn sodu)   0-5%
Zalecany przez producenta sposób użycia:  czas ekspozycji - nie podano temperatura
60-85 °C
               dozowanie 50 ml. do 10l. wody

Roztwór roboczy uzyskany z takiego preparatu nie posiada żadnych właściwości myjących ani dezynfekujących. Aby roztwór roboczy posiadał takie własciwości samej sody kaustycznej powinno być 3% a z tego “preparatu”może być od 0,025%  do 0,075% . Jedynym czynnikiem mającym  pozytywny wpływ na redukcję zabrudzeń i drobnoustrojów jest zalecana temperatura w jej górnym zakresie. Prawdopodobnie producent z tego powodu zaleca wprowadzenie dodatkowego środka do dezynfekcji o składzie: NaOH (soda kaustyczna) 0-5%  NaOCl2 (podchloryn sodu)  5-15%,  zalecane dozowanie - 30 ml.
do 10l. wody.
            
Powyżej przytoczone”preparaty” NIE WOLNO” stosować do 
                   powierzchni aluminiowych oraz ze stali nierdzewnych
                                  (odczyn zasadowy - zawiera jony chloru)
Rozpatrzmy teraz jeden z preparatów kwaśnych deklarowany przez producenta skład: H2SO4 (kwas siarkowy)  5-15%  H3PO4 (kwas fosforowy)  15-30
dozowanie: 50-80 ml. do 10 l. wody
temperatura roztworu roboczego 60 - 85°C

Zarówno kwas siarkowy jak i fosforowy posiada sole które wytrącają się w  wodzie, a w mleku występują fosforany które nie mogą być rozpuszczone przez kwas fosforowy. Zalecane stężenia roztworu roboczego nie powodują osiągnięcie na tyle niskiego pH by uzyskać efekt redukcji mikroorganizmów. Jedynym czynnikiem biobójczym jest zalecana temperatura i to w górnym jej zakresie.

Wysoka temperatura w połączeniu ze środowiskiem alkalicznym niekorzystnie wpływa na elementy wykonane z tworzyw sztucznych i gumy powodując ich przedwczesne zużycie.

Dodatkowym wymogiem stawianym preparatom, które będą stosowane do mycia i dezynfekcji dojarki konwiowej jest brak  konieczności używania wyciorów do przewodu mlecznego i gum strzykowych. Jedyną stosowaną szczotką jest szczotka kołnierzowa do gumy strzykowej.Równie ważnym czynnikiem jaki należy wziąć pod uwagę przy walidacji
środków chemicznych do utrzymania właściwej higieny dojarki konwiowej  są warunki przechowywania koncentratów. Muszą one być odporne i nie zmieniać swych właściwości w temperaturach ujemnych ( nawet do -10°C) jak i dodatnich ( do + 30°C).

Rozpatrzmy inny zestaw preparatów:
- Mycie i dezynfekcja:
Preparat Azetol Plus  posiada atest PZH dopuszczający go do stosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością. Doskonałe właściwości myjące w niskich temperaturach (do +40°C) w stosunku zarówno do białek jak i tłuszczu. Działa na szerokie septum   mikroorganizmów w niskich stężeniach. Charakteryzuje się niską toksycznością koncentratu. W roztworze Cheap Replica Watches nie posiada zapachu. Doskonale rozpuszcza się w wodzie oraz wypłukuje się. Posiada wysoką tolerancję w stosunku do wody twardej oraz obciążenia biologiczne. Nie powoduje przebarwień, nie niszczy mytych i dezynfekowanych powierzchni w tym   wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy, aluminium i jego stopów.
  Azetol Plus   może być brany pod uwagę jako preparat do mycia i dezynfekcji bieżącej dojarki konwiowej do mleka oraz cedzidła i konwi (w tym aluminiowych), zbiornika magazynowego schładzalnika mleka.

W procesie mycia powierzchni stykających się z mlekiem, konieczne jest stosowanie kwaśnego środka usuwającego strączyny mineralne z mleka i wody. Przy stosowaniu preparatu  Azetol  Plus nie zachodzi konieczność codziennego stosowania kwaśnego środka tak jak ma to miejsce w przypadku stosowania środka zasadowego.  Wystarczy że kwaśny
preparat Replica Watches Review będzie stosowany jeden raz w tygodniu. Co oznacza, że przy dwukrotnym doju dziennie co 14-ty cykl mycia i dezynfekcji odbywać się będzie z zastosowaniem środka kwaśnego, czyli raz w tygodniu .

W ofercie znajdują się dwa kwaśne preparaty.
REMITEN M specjal. skutecznie usuwa kamień mleczny, wodny, piwny itp. Jako jeden z nielicznych kwaśnych środków usuwa tłuszcze i białka. Posiada atest PZH do mycia powierzchni stykających się z żywnością. Oparty jest na kwasie azotowym.   pH 2% roztworu roboczego wynosi 1,3 - 1,7 a więc posiada właściwości dezynfekujące.
Warunki przechowywania od - 15°C do + 25°C
Sposób użycia : stężenie 2% ; temperatura roztworu roboczego od +5°C do +80°C  (zaleca się niższy zakres temperatur bez utraty skuteczności ze względu na koszty ogrzewania  wody. Optymalna temperatura do +40° C).Czas ekspozycji przy rutynowych czynnościach - 15 minut). Preparat nie nadaje się do stosowania do powierzchni ocynowanych. Powoduje ich zniszczenie.Powierzchnie wykonane z gumy, tworzyw sztucznych, stali kwasoodpornej, aluminium nie ulegają korozji.

Dla gospodarstw gdzie używa się konwi stalowych ocynowanych do transportu i przecho-wywania mleka surowego należy zastosować preparat REMIKOL M extra pomimo że oparty jest na kwasie fosforowym i ortofosforowym doskonale usuwa kamień mleczny i Cheap Replica Watches wodny. Wyjątkowo dobrze usuwa tłuszcze,  smary a nawet dym wędzarniczy. Jednocześnie w zalecanych stężeniach nie niszczy nawet powierzchni lakierowanych. Właściwości takie posiada dzięki kompozycji substancji wspomagających i inhibitorów.
Niektóre dane analityczne:
zdolność pianotwórcza ml. do.........................210
wskaźnik trwałości piany % do .......................90
gęstość g/ml. w temp. +20°C ..........................1,3 - 1,38
punkt zamarzania °C .......................................- 25°C
pH 1% roztworu roboczego ............................1,7 - 2,3 a więc posiada właściwości   biobójcze.

Zalecany sposób użycia: Do rutynowego czyszczenia stosować 2-3% roztwór wodny w temperaturze od +5°C do + 60°C ( stosować niższe zakresy temperatur, optymalnie 40°C)
Dokonując walidacji cytowanych chemicznych środków do utrzymania higieny mechanicznej dojarki konwiowej, wydaje się właściwym stosowanie preparatu Azetol Plus oraz  jednego
z dwóch preparatów kwaśnych: Remiten M specjal lub  Remikol M extra. Jeżeli w gospodarstwie nie używa się stalowych konwi ocynowanych - należy stosować preparat REMITEN M secjal. Jeżeli do przechowywania lub transportu mleka stosuje się konwie ocynowane należy stosować preparat Remikol M extra.

Do utrzymania właściwej higieny dojarki mechanicznej i wszelkich sprzętów stykających się
z mlekiem wystarczą dwa preparaty a nie trzy. Pozwala to maksymalnie uprościć procedurę oraz obniżyć nakłady na czynności związane z utrzymaniem higieny.

6.2. Mycie i dezynfekcja sprzętu udojowego oraz do przechowywania i transportu mleka surowego:
6.2.1. Aby zapewnić wykonanie punktu nr. 1 i 2 niniejszej procedury, po przeprowadzeniu walidacji chemicznych środków do utrzymania właściwej higieny wybrano preparat Azetol Plus stosowany w roztworze wodnym o stężeniu 0,15% do 0,2% Jeżeli w gospodarstwie używa się stalowych konwi ocynowanych, do rutynowego czyszczenia stosuje się 2% wodny roztwór preparatu Remikol M extra stosując kąpiel jeden raz w tygodniu ( co 14 dój).
Jeżeli  gospodarstwo jest wyposażone w schładzalnik do mleka z wanną wykonaną ze stali kwasoodpornej lub aluminium a konwie transportowe są wykonane z tego samego materiału - stosuje się do rutynowego czyszczenia  1% - 2% roztwór wodny preparatu Remiten M specjal. Kąpiel wykonuje się jeden raz  w tygodniu ( co 14 dój).

6.3.  Rozpoczęcie programu właściwego utrzymania stanu higienicznego mechanicznej 
dojarki konwiowej:

6.3.1.  Należy dokonać przeglądu i walidacji wszystkich urządzeń i powierzchni stykających się z mlekiem surowym pod kontem stopnia zużycia i przydatności do dalszego użytkowania.

6.3.1.1. Gumy strzykowe:  Gumy strzykowe wykonane są z gumy posiadającej stosowny atest. Na przykład: HŻ/01001/96/A Producent określa nie czas użytkowania gum strzykowych lecz minimalną ilość wykonanych dojów. Na przykład 2500 dojów. Co oznacza, że w wypadku doju 5 krów wymiany należy dokonać po250 dniach a przy 10 krowach
dojnych po 125 dniach. Nie jest to jednak obligatoryjne. Wymiany dokonuje się na podstawie oceny stopnia  zużycia gumy. Jej rozciągnięcia, powstania chropowatości na ściankach. Ocenę taką dokonuje się po przez włożenie palca do gumy strzykowej i po przez jej lekkie naciskanie stwierdza się czy ten element nadaje się do dalszej pracy.

6.3.1.2.  Przewód mleczny PCV: Powinien być przejrzysty, bez  zarysowań, przebarwień, zmatowień. Bez spękań na końcach.  Powinien posiadać stosowny atest  na przykład: PZH HŻ14707/97    Jeżeli przewód mleczny ma wyżej wymienione wady - podlega wymianie.

6.3.1.3.a.   Kolektor - korpus dolny - Powinien posiadać atest na tworzywo, z którego jestwykonany,  dopuszczający do kontaktu z żywnością ( w tym   wypadku z mlekiem) nie powinien wykazywać śladów zarysowań. Uszczelka bez wgnieceń, gładka. Jeżeli ta część posiada wymienione wady, należy wymienić ją na nową.

dezynfekcja


6.3.1.3.b.  Kolektor - korpus górny- Powinien posiadać atest na tworzywo z którego jest wykonany, dopuszczający do kontaktu z żywnością (w tym wypadku z mlekiem). Wszystkie powierzchnie stykające się z mlekiem gładkie bez zarysowań, przebarwień. Króćce niepoobrywane bez pęknięć. Ucho do zawieszania na konwi sprawne. Jeżeli ta część posiada wymienione wady, podlega wymianie.

 dezynsekcja

6.3.1.4. Osłona zaworu zwrotnego pokrywy bańki. Powinna posiadać atest dopuszczający do kontaktu z żywnością na tworzywo, z którego jest wykonana. Wszystkie wewnętrzne powierzchnie gładkie, bez zarysowań. Jeżeli ta część wykazuje wymienione wady, podlega wymianie.

 deratyzacja

6.3.1.6. Uszczelka pokrywy bańki. Powinna posiadać atest na gumę, z której jest wykonana, upoważniający do kontaktu z żywnością ( w tym  przypadku z mlekiem). Powierzchnia uszczelek powinna być gładka, nie popękana. Uszczelka nie odkształcona, nie rozciągnięta. Jeżeli ta część wykazuje wymienione wady, podlega wymianie.

6.3.1.5. Zawór zwrotny pokrywy. Powinien posiadać atest na gumę, upoważniający do kontaktu z żywnością ( w tym wypadku z mlekiem). Powinien być gładki, bez pęknięć, chropowatości.  Jeżeli ta część wykazuje wymienione wady, podlega wymianie.
 

HACCP

6.3.1.6. Uszczelka pokrywy bańki. Powinna posiadać atest na gumę, z której  jest wykonana, upoważniający do kontaktu z żywnością ( w tym przypadku z mlekiem). Powierzchnia uszczelek powinna być gładka, nie popękana. Uszczelka nie odkształcona,
nie rozciągnięta. Jeżeli ta część  wykazuje wymienione wady, podlega wymianie.

zakład ddd

6.3.1.7. Cedzidło do mleka. Powinno być wykonane ze stopu aluminium lub chromoni-klowego. To samo dotyczy wkładu rzadkiego i gęstego. Wkład rzadki powinien być oblany gumą atestowaną i dopuszczoną do kontaktu z żywnością, w tym z tłuszczami.

6.3.2. Narzędzia i akcesoria stosowane do mycia i dezynfekcji dojarek konwiowych: Elementy aparatu udojowego wykonane z tworzyw sztucznych ( przewód mleczny, kolektor, guma strzykowa) są narażone na  zarysowania podczas mycia przy pomocy niewłaściwych środków chemicznych i narzędzi. Porysowane elementy są trudne do utrzymania właściwej higieny i powinny być bezzwłocznie  wymienione na nowe. Do mycia kolektorów, konwi, cedzidła do mleka, uszczelek, zaworu zwrotnego, osłony zaworu zwrotnego, zbiornika do magazynowania mleka  stosuje się chemoodporne gąbki. Do mycia przewodów mlecznych
w żadnym razie nie stosujesię wyciorów ! Przewód ten ma się myć i dezynfekować za sprawą stosowania właściwych środków chemicznych (opartych na kwasie azotowym.
W żadnym razie nie stosować preparatów, w skład których wchodzi kwas solny H Cl).

pest control


mleko Guma strzykowa  nie powinna być myta przy pomocy jakiegokolwiek wyciora . Również powinna być myta 
i  dezynfekowana przy pomocy roztworu płynu myjąco - dezynfekującego.
środki do dezynfekcji Jedną używaną szczotką, to szczotka kołnierzowa. Kołnierz gumy strzykowej jest miejscem trudnym
do wypłukania w myjni dojarki WA-3. Dlatego trzeba posłużyć się szczotką.

mycie chemiczne Mop gumowy do mycia zbiornika na mleko. W przeciwieństwie do oferowanych na rynku szczotek, umożliwia podniesienie roztworu myjąco - dezynfekującego z dna zbiornika po górny jego brzeg, co umożliwia prawidłowe mycie i dezynfekcję.
Umożliwia również mycie i dezynfekcję pokrywy.
chemia Bardzo skutecznym sposobem mycia
i dezynfekcji zbiornika na mleko jest zastosowanie kuli lub turbiny myjącej. Zastosowanie takiego urządzenia nie tylko pozwala bardzo skutecznie myć
i dezynfekować ale również nie wymaga dużego nakładu pracy. Jest to praktycznie jedyny sposób mycia i dezynfekcji zbiorników leżących i o dużych pojemnościach (powyżej 800 litrów).


6.4. Mycie rutynowe - codzienne:
Podstawowym preparatem do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni i części dojarki konwiowej jest wodny roztwór preparatu Azetol  Plus w stężeniu 0,15 - 0,2%

6.4.1. Przygotowanie roztworu roboczego:
Do wanienki mujni WA 3 wlać 10 litrów wody pitnej o temperaturze nie przekraczającej  +40°C.  Nakrętka butelki preparatu Azetol Plus mieści około 20 ml. Napełnić nakrętkę preparatem  i wlać do wanienki z wodą.

6.4.2/A. Mycie i dezynfekcja aparatu udojowego:
Po zakończonym doju, odłączyć przewód mleczny od bańki udojowej i podłączyć pod kran
z bieżącą zimną wodą. Wypłukać resztki mleka. Włożyć aparat udojowy do wanny myjni WA 3 napełnionej uprzednio 
0,15-0,20% roztworem preparatu Azetol Plus  Podłączyć przewód mleczny do króćca myjni WA 3. Uruchomić agregat próżniowy. Po około 5  minutach  rozkręcić kolektor i przemyć roztworem preparatu Azetol PLus za pomocą gumowej gąbki. Skręcić kolektor. Za pomocą szczotki kołnierzowej  przeczyścić zachyłki w gumach strzykowych i umieścić z powrotem w roztworze preparatu myjąco - dezynfekującym. Myć
i dezynfekować w obiegu myjni WA 3 jeszcze przez 10 minut.(Łączny czas pracy myjni WA
3 - około 15 minut. Po wyłączeniu agregatu próżniowego, aparat udojowy pozostawić
w roztworze preparatu Azetol Plus do następnego doju.

6.4.2/B. Mycie i dezynfekcja pokrywy bańki.
Zdjąć pokrywę z bańki. Poluzować nakrętkę i wyjąć pulsator. Wyjąć uszczelkę pokrywy bańki i osłonę zaworu zwrotnego. Pokrywę, uszczelkę pokrywy, osłonę zaworu zwrotnego i zawór opłukać pod bieżącą zimną wodą. Przetrzeć gąbką gumową nasączoną roztworem roboczym (0,15-0,20%) preparatu Azetol plus  Następnie włożyć wszystkie elementy do wanienki myjni WA 3 z roztworem preparatu myjąco - dezynfekującego. Pozostawić tam do następnego doju.

  Projektowanie stron internetowych - NETLER
			  zawsze dla Ciebie

P.U.H. SOCHLAND Kazimierz Górski;    96-500 Sochaczew;   ul. Grabskiego 18 
tel.: (+48 46)  862 21 98;   fax: (+48 46) 862 21 98;  tel. kom. +48 500 284 412    e-mail: poczta@sochland.pl

Sklep czynny Poniedziałek - piątek od 9 do 18 sobota od 9 do 14