• Strona Główna • O Firmie • Katalog produktów • Usługi • Zapytania • PRACA • Kontakt
 

KOMENTARZE I ARTYKULY

• Mop - Wiadomo co to jest. • Gryzonie - Deratyzacja - procedury • Dojarka przewodowa - Procedura HACCP • Ozon - wytwornice ozonu - ozonatory • ŚRODKI TRANSPORTU - Dezynfekcja • Lodówki - chłodziarki. Przykre zapachy
wiecej… 

ŚRODKI TRANSPORTU - Dezynfekcja

Wszelkie prawa zastrzeżone
Zabrania się kserowania, drukowania, niniejszego opracowania w całości lub części oraz wykorzystywania w jakikolwiek sposób i celach bez zgody PUH SOCHLAND
inż. Kazimierz Górski

Data opracowania 09.02.2008 r.

UWAGA:
Poniżej prezentowana procedura nie może być "żywcem" przeniesiona do innego przedsiębiorstwa transportowego. Odnosi się ona wyłącznie do firmy dla której była opracowana. Każda firma ma inne warunki i pocedura powinna to uwzględniać.


Tytułem wstępu

Zgodnie z obowiązującą ustawą, wszystkie środki transportu służące do przewozu artykułów spożywczych, pasz a w szczególności zwierząt, powinny być myte i dezynfekowane przed załadunkiem, zgodnie z zasadami systemu HACCP.

Wokół tego zagadnienia narosło wiele nieporozumień i nieprawidłowości. Odnoszę wrażenie, że nawet przedstawiciele służb sanitarnych nie bardzo rozumieją ideę systemu HACCP.
Na przykład: żądają od kierowców zaświadczeń lub protokołów z wykonania dezynfekcji
wykonywanej, na przykład raz w tygodniu.Nie zastanawiają się czy te wpisy potwierdzają
faktycznie wykonanie czynności czy nie. Czy znane są procedury utrzymania właściwego stanu sanitarnego środka transportu. Co działo się z środkiem transportu w dniach pomiędzy cotygodniowym zabiegiem dezynfekcji. Co dzieje się pomiędzy zabiegami dezynfekcji.

Żądanie okresowego wykonywania dezynfekcji środka transportu, świadczy
po prostu o braku nie tylko wiedzy merytorycznej z zakresu zwalczania zakażeń
i bezpieczeństwa żywności ale również obowiązujących ustaw i rozporządzeń.

Kiedy należy wykonać dezynfekcje środka transportu:
§ 6.3. rozporządzenia - Jeżeli środek transportu, zbiorniki lub pojemniki, o których mowa w § 3 ust.2 są używane również do przewozu innych niż żywność towarów albo do przewozu różnych rodzajów artykułów, konieczne jest pomiędzy przewozami czyszczenie lub dezynfekcja środka transportu, zbiornika lub pojemnika - w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia żywności.

Co to oznacza w praktyce - A no tyle, że dezynfekcję wykonuje się nie , na przykład raz na tydzień lecz w miarę wystąpienia choćby potencjalnego zagrożenia, że powierzchnie środka transportu mogą być zakażone bakteriami lub grzybami.
Na przykład: po przewozie mięsa luzem, po przewozie ziemniaków luzem, mączki mięsnej lub kostnej, itp:
Jak powinna wyglądać dokumentacja, przedstawiana do kontroli władzom sanitarnym, pokazuje na przykładzie: Procedura Utrzymania Właściwego Stanu Sanitarnego Środków Transportu opracowanej dla jednej z małych firm przewozowych. Procedury tej nie można “żywcem” przenieść do innej firmy przewozowej. Każda firma ma inną specyfikę, inne warunki funkcjonowania. Procedury muszą to uwzględniać, dlatego muszą być opracowywane dla każdej firmy osobno. Bywa, że środek transportu jest daleko od swojej bazy i kierowca musi skorzystać z usługi wykonania dezynfekcji. Oczywiście po wykonaniu dezynfekcji powinien otrzymać stosowny protokół powykonawczy. Co powinien zawierać ów protokół - Poza miejscem, datą, wykonania zabiegu, godziną rozpoczęcia i zakończenia wykonywania czynności, rodzajem wykonywanych czynności, sposobem aplikacji środka dezynfekującego, zużyciem roztworu roboczego, powinien przedstawiać całą procedurę wykonywanych czynności z nazwami i numerami rejestracyjnymi zastosowanych środków chemicznych oraz powód dla którego wykonano zabieg dezynfekcji.

A czy te “protokoły” zawierają takie informacje?
Czy są wiarygodne?


Procedura Utrzymania właściwego stanu
sanitarnego środków transportu

1. Cel procedury: Celem procedury jest zapewnienie właściwego stanu sanitarnego środka transportu, służącego do przewozu żywności. A tym samym zapewnienie bezpieczeństwa żywności.
2. Przedmiot procedury: Procedura określa zasady postępowania zarówno przy walidacji środków chemicznych stosowanych do utrzymania właściwej higieny, jak i postępowania pracowników, mające na celu utrzymanie prawidłowego stany sanitarnego środków transportu, tak by nie zagrażało to bezpieczeństwu przewożonej żywności.
3. Zakres stosowania: Procedura dotyczy chłodni samochodu chłodni marki Volvo
o nr. Rej WS XX XX oraz naczepy chłodni o nr. Rej. WSC XX XX oraz osób zajmujących się obsługą wyżej środków transportu.
4. Definicje:
4.1. Walidacja:
Działania mające na celu potwierdzenie w sposób udokumentowany i zgodny z założeniami, że procedury, procesy, urządzenia, czynności i systemy rzeczywiście prowadzą do zaplanowanych wyników.
- Ustalenie stopnia trafności, celowości, szkolenia, stosowania środków chemicznych, materiałów, stopnia dokładności pomiarów.
4.2. Roztwór roboczy (rozcieńczony) to przygotowany do użycia preparat rozcieńczony wodą pitną o zadanej temperaturze do założonego stężenia.
Uzyskuje się go poprzez dodanie do wody pitnej o zadanej temperaturze koncentratu lub
roztworu macierzystego.
4.3. Roztwór macierzysty (nasycony) - roztwór w którym ilość substancji rozpuszczonej
odpowiada dokładnie rozpuszczalności danej substancji w określonych warunkach temperaturyi ciśnienia. Inaczej - roztwór zrównoważony, w którym znajduje sią maksymalna ilość substancji rozpuszczonej.Na przykład: dla sody kaustycznej (NaOH) maksymalne stężenie roztworu w warunkach normalnych (temp. 20°C i ciśnieniu 1 atm) wynosi
ok. 40%. Dalsze dodawanie sody kaustycznej powoduje jej wytrącanie.
4.4 Koncentrat (roztwór stężony): roztwór w któreym stężenie substancji rozpuszczonej jest bliski lub równy stężeniu odpowiadającemu rozcieńczonej substancji. Preparat w którym ilość substancji aktywnych nie może być bardziej zatężona.
4.5. Dezynfekcja: W zależności od sytuacji lub autora, pod tym pojęciem rozumie się procesy w dość szerokim zakresie. W niniejszej procedurze oznacza niszczenie wszelkich form wegetatywnych drobnoustrojów (bakterie, pleśnie, grzyby).
4.6. Sanityzacja - Mycie : to redukcja drobnoustrojów do poziomu policzalnego oraz eliminacja zanieczyszczeń fizycznych i chemicznych.
4.7. Woda pitna: woda, która odpowiada jakości określonej w ostatniej edycji wskazówek WHO dla jakości wody pitnej lub być lepszej jakości.
5. Odpowiedzialność i uprawnienia:
5.1. Nadzór nad stosowaniem procedury stanowi właściciel firmy transportowej Nazwisko
i imie
5.2. Za stosowanie procedury i dokumentowanie jej wykonywania dla samochodu marki Volvo nr. Rej WSC XX XX odpowiada kierowca nazwisko i imię
5.3. Za stosowanie procedury i dokumentowanie jej wykonywanie dla naczepy nr. Rej WSC XX XX odpowiada nazwisko i imię

6. Zasady postępowania:
6.1. Obydwa pojazdy są poddawane niniejszej procedurze na placu w miejscowości ..........
.................. Plac jest utwardzony i tak wyprofilowany, że popłuczyny płyną do zbiornika na nieczystości (szamba), skąd są usuwane do oczyszczalni ścieków, gdzie są poddawane utylizacji.
6.2. Prace związane z utrzymaniem właściwego stanu sanitarnego powierzchni załadunkowej samochodów wykonują osoby wymienione w punkcie 5.2 i 5.3
6.3. Niezbędne wyposażenie:
6.3.1. Szczotka miękka do zamiatania.
6.3.2. Szczotka miękka do mycia z trzonkiem umożliwiającym mycia ścian i sufitu.
(Najlepiej z trzonkiem teleskopowym o długości do 2 mb.)
6.3.3. Wiadro na środek do sanityzacji.
6.3.4. Opryskiwacz ogrodniczy o pojemności do 10 l.
6.3.5. Obuwie ochronne (gumowe) dla wykonującego pracę.
6.3.6. Peleryna nieprzemakalną dla osoby wykonującej pracę.
6.3.7. Okulary ochronne lub przyłbica
6.3.8. Rękawice ochronne gumowe
6.3.9. Bieżąca woda pitna podawana z węża zakończonego prądnicą
Woda podawana pod ciśnieniem od 4 do 6 atmosfer.
6.4. Walidacja chemicznych środków higieny:
6.4.1. Powierzchnie poddawane sanityzacji i dezynfekcji są wykonane z następujących materiałów:
- aluminium
- tworzywa sztuczne
- powierzchnie lakierowane
Stosowane środki chemiczne nie mogą powodować korozji ani innych uszkodzeń traktowanymi nimi powierzchni. Z tego powodu niedopuszczalne jest stosowanie silnych utleniaczy (soda kaustyczna, podchloryn sodu, nadmanganian potasu, kwasy bez jednoczesnego stosowania inhibitorów, oraz preparatów je zawierających.

Biorąc powyższe pod uwagę wybrano:
- do sanityzacji : XXXXX lub XXXXX
- detergenty usuwające zabrudzenia organiczne (tłuszcze, cukry, białka)
XXXX - zabrudzenia pochodzenia mineralnego, zabrudzenia substancjami ropopochodnymi (olej napędowy, smary itp.) tłuszcze, białka, cukry.
- do dezynfekcji : XXXXX : Niszczy wszelkie formy fegetatywne bakterii, pleśni, grzybów. Nie powoduje korozji traktowanych nim powierzchni w tym powierzchni lakierowanych
6.5.
Przygotowanie pojazdów do wykonania sanityzacji i dezynfekcji. Pojazdy podstawiane do sanityzacji i dezynfekcji są ustawiane w taki sposób by tył powierzchni załadunkowej był niżej od przedniej części a stopień nachylenie wynosił 3-4°
6.5.1.


Rys. 1
Samochód Volvo najeżdża przednimi kołami na podwyższenie by umożliwić swobodny wypływ wody popłuczyn rys.1.


6.5.2.

Rys. 2
Naczepa ustawiana jest na równym terenie na podporach parkingowych w taki sposób by przód był wyżej od tyłu w celu swobodnego wypływu wody i popłuczyn
rys 2.

6.5.3.

Rys. 3
W wypadku gdy naczepa nie jest odłączana od ciągnika, ciągnik wszystkimi swoimi kołami
najeżdża na podwyższenie, tak by przód naczepy był wyżej od jej tyłu, w celu umożliwienia
swobodnego wypływu wpdy
i popłuczyn. Rys. 3.

7. Sanityzacja i dezynfekcja:
7.2. Sanityzacja:
Skrzynie ładunkową (ściany, sufit, podłoga, wymiennik ciepła) myje się roztworem preparatu DESOL zgodnie z instrukcją. W wypadku stwierdzenia zabrudzeń które nie dają się usunąć preparatem DESOL, zastosować preparat XXXXXXXXXXXXXw stężeniu
2-5% i temperaturze ok. 40°C. Następnie opłukać wszystkie myte powierzchnie bieżącą wodą pitną. Pozostawić do ocieknięcia. Stosować odzież ochronną i okulary ochronne lub przyłbicę. Stosować przepisy BHP
7.3. Dezynfekcja.
7.3.A. Przygotowanie roztworu roboczego preparatu XXXXXXXXXX - Do zbiornika opryskiwacza wlać 9,5 litra wody pitnej o temperaturze nie przekraczającej
25°C.
- Dolać 100 ml. Preparatu XXXXX, a następnie uzupełnić zbiornik opryskiwacza do 10 l.
- Zamontować pompkę opryskiwacza i wytworzyć ciśnienie powietrza w opryskiwaczu.
- Przystąpić do zraszania wszystkich powierzchni, zaczynając od ściany przedniej, ścian, sufitu i podłogi. Kierować się do wyjścia.
Zużywać 0,5l. Roztworu dezynfekującego preparatu XXXXXX
na 1 m. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne pokrycie roztworem dezynfekującym żeberek wymiennika ciepła. Wymiennik ciepła bardzo często jest rezerwuarem pleśni
i grzybów.

UWAGA: Płukanie wykonuje się wodą pod niskim ciśnieniem do 4 atm. By rozpryski wody
z popłuczynami i nie doprowadziły do ponownego zabrudzenia ścian i sufitów.

- po zakończeniu nanoszenia roztworu dezynfekującego preparatu XXXX , pozostawić na 15 minut. Ponieważ przewożona żywność nie kontaktuje się z dezynfekowanymi powierzchniami, można pozostawić je bez spłukiwania.
8. Obieg dokumentów.
- Procedura znajduje się u właściciela firmy w biurze. Wraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z niniejszą procedurą (pkt.7)
- Karty utrzymania higieny środka transportu zawsze znajdują się w kabinie samochodu.
Po wypełnieniu, są przekazywane właścicielowi firmy i są przez niego archiwizowane przez 360 dni. Po tym okresie są niszczone.
- Instrukcje mycia i dezynfekcji są pobierane za pokwitowaniem przez osoby odpowiedzialne bezpośrednio za wykonywanie sanityzacji i dezynfekcji. Po jednym egzemplarzu - jest archiwizowana i znajduje się w tym samym miejscu co procedura
7. Dokumenty związane:
7.1. Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 szierpnia 2006 r.
7.2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wymagań dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności
7.3. Rozporządzenie ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie kwalifikacji
w zakresie przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji lub obrocie żywnością.
7.4. Instrukcja mycia i dezynfekcji WSC XX XX
7.5. Instrukcja mycia i dezynfekcji WSC XX XX
7.6. Karta charakterystyki preparatu XXXXXXXXX 7.7. Karta charakterystyki preparatu Remikol M extra
7.8. Faktury zakupu środków chemicznych do utrzymania właściwego stanu sanitarnego skrzyni ładunkowej pojazdów.
9.Rozdzielnik:

UWAGA !!!

Aby uzyskać informację o dedykowaych do tej proceduru chemicznych środkach utrzymania higieny , prosimy kontaktować się z firmą PUH Sochland Górski
INSTRUKCJA MYCIA I DEZYFFEKCJI
(PDF 25.44 Kb)

KARTA UTRZYMANIA HIGIENY
(gif 28.95 Kb)


Niniejsze opracowanie jest własnością firmy Sochland . Wszelkie prawa zastrzeżone.

  Projektowanie stron internetowych - NETLER
			  zawsze dla Ciebie P.U.H. SOCHLAND Kazimierz Górski;    96-500 Sochaczew;   ul. Grabskiego 18 
tel.: (+48 46)  862 21 98;   fax: (+48 46) 862 21 98;  tel. kom. +48 500 284 412    e-mail: poczta@sochland.pl
Sklep czynny Poniedziałek - piątek od 10:00 do 17:00 sobota od 09:00 do 13:00